جولیانا رانیچ مجری مشهور شبکه  "E news" بود که ناگهان دوک پسرش بدون هماهنگی وارد صحنه شد اما این پایان ماجرا نبود.