خواندنی


کشاورزی جایزۀ مرغوب ترین ذرت را گرفت

متوجه شدند که او از بذرهای مرغوب ذرت،به همسایه هایش هم داده بود


 علت را از کشاورز پرسیدند..

گفت:

باد،بذرهای ذرت را به مزرعه های دیگر منتقل میکند و

اگر همسایه های من ذرتهای خوبی نداشته باشند

باد آن بذر های نامرغوب را به زمین من می آورد!


 اگر بخواهیم زندگی شاد،سرخوش و آرامی داشته باشیم

باید به دیگران کمک کنیم تا آنها هم خوب زندگی کنند...