#حکایت   


نقل می کنند که روزی، خلیفه بهلول را احضار کرد و گفت: خوابی دیده‌ام، می‌خواهم تعبیرش کنی.


بهلول گفت؛ چیست ؟ 

خلیفه گفت: خواب دیدم به جانور ترسناکی تبدیل شده‌ام و نعره زنان به اطراف خود هجوم می‌برم و آنچه از خرد و کلان در سر راه خود می بینم درهم می‌شکنم و می‌بلعم. بگو تعبیرش چیست؟ 


بهلول گفت: من تعبیر واقعیت ندانم، فقط خواب تعبیر می کنم.