آقای خواننده: اگر خیلى بهم فشار بیاد من هم از ایران مى رم ! + فیلمدریافت