🎨 منتشر شده در یکی از کانال های تلگرام 

آورده اند که شیخ از وجود بتخانه ای مطلع گشت،

 پس نیمه شب وارد بتخانه شد و تمام بت ها را شکست،

 روز بعد مردم ایشان را دیدند که گوشه ای نشسته و تبر بر دوش بت بزرگ نهاده است، پرسیدند: یا شیخ چه کسی چنین کرده است؟ 

فرمود: چرا از بت بزرگ نمی پرسید؟
گفتند: بت کجا بود الاغ؟

اینجا موزه است و اینها نیز آثار تاریخی اند نفهم !

زدی خواهر مادرشونو یکی کردی

سپس شیخ را کتک مفصلی زده وان را پرت کردن بیرون


😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂