آزمون های 20 مهر 1397 گزینه دو ، برای آمادگی در آزمون 19 مهر 1398 قلم چی و سایر موسسات

آزمون های 20 مهر 1397 گزینه دو ، برای آمادگی در آزمون 19 مهر 1398 قلم چی و سایر موسسات

لینک های دانلود : 

رشته ریاضی یازدهم اختصاصی) 20 مهر 97 گزینه دو.pdf

رشته ریاضی یازدهم عمومی) 20 مهر 97 گزینه دو

رشته تجربی یازدهم اختصاصی) 20 مهر 97 گزینه دو

رشته تجربی یازدهم عمومی) 20 مهر 97 گزینه دو