✍🏻 وصیت نامه پراید به تیبا


تیبای عزیز اکنون که چند صباحی بیشتر از عمر من باقی نمانده تو را به عنوان جانشین خودم انتخاب میکنم


1)در برابر تحریم مقاوم باش و هرگز اجازه نده جنس خوب به تو نصب کنند.


2)هر سال که از عمرت گذشت 2 میلیون بزار رو قیمتت تا بتوانی وقتی بیست ساله شدی 100 میلیون بشوی


3)تولیدت را انبوه کن. مطمئن باش مردم راهی جز خرید تو ندارند.


4)جوری رفتار کن که هر روز در قسمت حوادث آخرین اخبار، عکست را ببینند.


5)و در آخر وقتی بالغ شدی بگذار وانت تیبا هم بزنند، هرگز نام مرا فراموش نکن و این راه را ادامه بده و مثل من بهترین و نزدیکترین راه رسیدن مردم شریف به خدا باش و مردم ایران را به بهشت برین برسان !😂😂