از جوانی پرسیدند بدترین دردها چیست؟

گفت:

درد دندان، و داشتن همسر بد !


پیری این مطلب را شنید و گفت:

دندان را میتوان کشید و همسر را میتوان طلاق داد، بدترین دردها درد چشم و داشتن فرزند بد است !

نه چشم را میتوان جدا کرد و نه نسبت فرزند را میتوان منکر شد . . .


+ سعی کنید همیشه وجودتان باعث افتخار پدر و مادرتان باشد