نوشته عجیب پراید گران قیمت برای ترامپ در محرم را مشاهده می کنید.